Dataskydd

1. Dataskydd en överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du personligen kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges nedan i denna text.

 

Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter på denna webbplats.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?
Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du meddelar dem till oss. Detta kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär. Övrig data registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid på sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?
En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan information kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

 

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration. När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.
Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

 

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Svenska Skolföreningen e.V.
Petra Markström
Satteläcker 21
70565 Stuttgart

Telefon: 0175-2730020
E-Mail: info@skolan-i-stuttgart.de

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och medel för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

 

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 

Rätt att invända mot insamlingen av data i speciella fall och direktannonsering (artikel 21 GDPR)

Om databehandlingen baseras på artikel 6 paragraf. 1 lit. eller GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grund som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen behandlar, utövar eller försvarar rättsliga anspråk (Invändning enligt art. 21 paragraf 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att driva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktannonsering. Om du motsätter dig kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktmarknadsföringsändamål (invändning enligt artikel 21 punkt 24/10 GDPR).

 

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

 

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http: //” till “https: //” och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part.

 

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

 

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i det juridiska meddelandet. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:
Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under testets längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om behandlingen av dina personuppgifter har inträffat / sker olagligt kan du begära att databehandlingen begränsas istället för att raderas.
Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21 paragraf. 1 GDPR, måste en balans göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte är klart vem som intresserar, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, kan dessa uppgifter – förutom lagring – endast tillåtas med ditt samtycke eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av stort allmänt intresse som behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

 

3. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Vissa av webbsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”session cookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av artikel 6 paragraf. 1 lit. f GDPR sparad. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av kakor för teknisk felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras kommer dessa att behandlas separat i denna dataskyddsdeklaration.

Ändra sekretessinställningar

 

Serverloggfiler

Sidleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Referrer URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-Adresse

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats – serverloggfilerna måste registreras för detta.

 

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som du angav där, att lagras av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi ger inte dessa uppgifter utan din
Samtycke vidare.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Ett informellt e-postmeddelande till oss räcker. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifterna som du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort det, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringstider – förblir opåverkade.

 

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive all personlig information som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 paragraf. 1 lit. GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före kontraktet. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR) och / eller på våra legitima intressen (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR), eftersom vi har ett legitimt intresse. vid effektiv behandling av de frågor som skickats till oss. Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

 

Kommentarfunktion på denna webbplats

För kommentarfunktionen på den här sidan kommer, förutom din kommentar, information om den tidpunkt då kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, kommer det användarnamn du valt att sparas.

 

Lagringstid för kommentarer

Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och förblir på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarer måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

 

Rättslig grund

Kommentarerna sparas på grundval av ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.